Algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het aankopen en/of gebruiken van diensten of online trainingen geleverd door Organizastic, gevestigd te Almelo, en ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 89242505.

Artikel 1 – Definities

  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Organizastic een overeenkomst sluit, met betrekking tot deelname aan een online training of gebruik making van haar diensten.
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk (al dan niet namens de Opdrachtgever) aan de online training deelneemt
  • Online training: e-learning, online training of online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden
  • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke omtrent diensten en/of online trainingen van Organizastic, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

2.2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3 – Inschrijving en bevestiging

3.1. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze  aanmelden voor deelname aan een online training. Door inschrijving voor een online training aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

3.2. Bij aanschaf van de online training ontvangt de Deelnemer persoonlijke inloggegevens voor de online leeromgeving. Bij gebruik van de online training aanvaardt de Opdrachtgever/Deelnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

3.3. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever/Deelnemer en Organizastic komen slechts tot stand indien de aanmelding door Organizastic schriftelijk of digitaal wordt bevestigd en na volledige betaling door Opdrachtgever/Deelnemer.

3.4. Organizastic heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.

3.5. Deelnemer ontvangt inloggegevens waarmee, voor de overeengekomen termijn, toegang wordt verstrekt tot de omgeving van de online training. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet met derden worden gedeeld. Mocht Organizastic opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor Opdrachtgever.

Artikel 4 – Prijsstelling

4.1. Aanmelding vindt plaats door middel van het inschrijfformulier van Organizastic. Bij overaanmelding wordt de Deelnemer op een wachtlijst geplaatst, waarvan Deelnemer op de hoogte wordt gebracht. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding zijn vermeld.

4.2. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. In geval van een prijsstijging na aanmelding door de Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever het recht om de aanmelding kosteloos te annuleren mits hij/zij nog geen toegang tot de online leeromgeving heeft ontvangen. De bijbehorende betaling wordt dan gerestitueerd.

4.3. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

4.4. Voor de prijzen die vermeld staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer-dan wel typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Organizastic te mogen claimen of te veronderstellen.

Artikel 5 – Annulering/wijziging/betaling

5.1. Direct na bestelling van de online training volgt betaling. Na betaling ontvangt Opdrachtgever persoonlijke inloggegevens en wordt de online omgeving, voor de overeengekomen termijn, toegankelijk. Opdrachtgever/Deelnemer verklaart door betaling af te zien van zijn/haar herroepingsrecht, vanwege de directe levering van een digitaal product.

5.2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of met de omgeving, dan dient Opdrachtgever/Deelnemer dit binnen 7 werkdagen per e-mail via organizastic@gmail.com te melden aan Organizastic.

5.3. Het is, behoudens het gestelde in Artikel 4, lid 2, niet mogelijk de aankoop van een online training te annuleren.

5.4. Uitgezonderd annulering zoals beschreven in Artikel 4, lid 2, zal in geen enkel geval restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Organizastic zelf anders bepaalt.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. Organizastic is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online training van Organizastic, tenzij aan Organizastic opzet of grove schuld kan worden verweten.

6.2. Indien Organizastic op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

6.3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

6.4. Deelname aan een online training geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de online training.

6.5. Organizastic heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Organizastic kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan een online cursus. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens traningen zijn slechts illustratief en binden Organizastic op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van Organizastic hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de online training. Deelnemer blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar resultaten.

6.6. Organizastic zal er alles aan doen om de best mogelijke online training te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat bepaalde wijzigingen in de werking van de software nog niet zijn meegenomen in de onlilne cursus. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor in de online training afwijken van het uiterlijk van de huidige software. Organizastic is hiervoor niet aansprakelijk en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopbedrag bij constatering door Deelnemer.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

7.1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de online training, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de online training worden door Organizastic voorbehouden.

7.2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organizastic is de Opdrachtgever/Deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8 – Algemene bepalingen

8.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt iedere andere mededeling, reclameboodschap of advertentie met betrekking tot de diensten of online training.

8.2. In het geval dat enig onderdeel van deze overeenkomst nietig zou zijn op grond van het strijdig zijn met de wet, zal de onderhavige overeenkomst voor het overige van kracht blijven en zijn de partijen gehouden met elkaar in overleg te treden om het met de wet strijdige onderdeel te vervangen door een nadere afspraak die zoveel mogelijk benadert hetgeen in deze overeenkomst oorspronkelijk werd beoogd.

8.3. De taal van deze overeenkomst (Nederlands) is wettelijk bindend in geval van tegenstrijdigheden tussen deze Nederlandse versie en eventuele vertalingen.